Ochrona danych

Polityka prywatności

Nazwisko i dane kontaktowe administratora:

Katja Rothe

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej:

CIC Cochlear Implant Centrum Berlin-Brandenburg gGmbH
Werner Otto Haus
Paster-Behrens-Str. 81
12359 Berlin

tel. +49 (0) 30 60 97 16 0

Pełnomocnik do spraw ochrony danych osobowych:

Karsten Witt cic@dsb-email.de

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką prywatności.

Anonimowe gromadzenie danych

Mogą Państwo odwiedzać nasze strony internetowe bez podawania danych osobowych. Nie przechowujemy żadnych danych osobowych w związku z ich odwiedzaniem. W celu ulepszenia naszej oferty oceniamy tylko dane statystyczne, które nie pozwalają na identyfikację Państwa osoby.

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Podane nam dane osobowe (forma grzecznościowa, imię i nazwisko, adres e-mail, ulica/numer domu, kod pocztowy/miasto, adres dodatkowy, kraj związkowy) będą przetwarzane przez nas wyłącznie zgodnie z przepisami niemieckiej ustawy o ochronie danych. Gromadzimy dane osobowe (szczegółowe informacje dotyczące osobistych lub faktycznych okoliczności konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej) wyłącznie w zakresie udostępnionym przez Państwa.
Przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych odbywa się w celu wykonania i realizacji Państwa zamówienia oraz w celu przetworzenia Państwa zapytania. Po zakończeniu umowy wszystkie dane osobowe są najpierw przechowywane z uwzględnieniem okresów podatkowych i handlowych, a następnie usuwane po upływie terminu, o ile nie wyrazili Państwo zgody na ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.

Przekazywanie danych osobowych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody. Ten zapis nie dotyczy tylko naszych partnerów usługowych, których potrzebujemy do realizacji stosunku umownego. W takich przypadkach ściśle przestrzegamy wymagań art. 6 ust. 1 zdanie 1 RODO. W innych przypadkach dane osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim.
Należy podkreślić, że przekazywanie danych w Internecie (np. w komunikacji przez wiadomości e-mail) może być podatne na luki w bezpieczeństwie. Ochrona danych przed atakiem osób trzecich bez występowania luk bezpieczeństwa nie jest możliwa.

Pliki Cookie

Strony internetowe wykorzystują częściowo tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie szkodzą komputerowi i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i w Państwa przeglądarce.
Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane „sesyjne pliki cookie”. Zostaną one automatycznie usunięte po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym, dopóki ich Państwo nie usuną. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Państwa przeglądarkę przy następnej wizycie.
Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby otrzymywać informacje o wprowadzaniu plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, przyjmować pliki cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie je wykluczać, a także aktywować automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej strony internetowej.

Pliki dziennika serwera

Przy wywołaniu strony www.cic-berlin-brandenburg.de na serwer tej strony internetowej automatycznie wysyłane są dane za pomocą przeglądarki internetowej używanej przez odwiedzającego i są one zapisywane przez ograniczony czas w pliku protokołu (plik dziennika). Do czasu automatycznego usunięcia następujące dane są przechowywane bez dalszych informacji użytkownika:

 • Adres IP urządzenia odwiedzającego
 • Data i godzina uzyskania dostępu przez odwiedzającego
 • Nazwa i adres URL strony wywołanej przez odwiedzającego
 • Strona internetowa, z której odwiedzający uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. URL strony odsyłającej)
 • Przeglądarka i system operacyjny urządzenia końcowego odwiedzającego, jak również nazwa dostawcy dostępu, z którego korzysta odwiedzający

Przetwarzanie tych danych osobowych jest zgodne z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Operator tej strony internetowej ma uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w celu

 • szybkiego utworzenia połączenia ze stroną internetową,
 • umożliwienia przyjaznego dla użytkownika korzystania ze strony internetowej,
 • wykrywania i zapewniania bezpieczeństwa i stabilności systemów oraz
 • ułatwiania i usprawniania administrowania stroną internetową

Z pewnością przetwarzanie nie odbywa się w celu uzyskania wiedzy o osobie odwiedzającego stronę internetową.
Dane te nie mogą być przypisane do konkretnych osób. Nie dojdzie do połączenia tych danych z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do późniejszego sprawdzenia tych danych, jeśli dowiemy się o konkretnych poszlakach nielegalnego użycia.

Formularz kontaktowy

Jeśli chcą Państwo przesłać nam zapytanie przez formularz kontaktowy, Państwa dane podane w formularzu łącznie z podanymi tam danymi kontaktowymi zostaną zapisane w naszym systemie w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dodatkowych pytań. Tych danych bez Państwa zgody nie przekazujemy dalej.

Szyfrowanie SSL

Niniejsza strona internetowa używa szyfrowania SSL ze względów bezpieczeństwa i celem ochrony transmisji poufnych treści, takich jak, przykładowo, loginy i wiadomości e-mail wysyłane przez Państwa do nas jako operatora strony internetowej. Mogą Państwo rozpoznać zaszyfrowane połączenie na podstawie tego, że w wierszu adresu przeglądarki „http://” zmienia się na „https://” i pojawia się symbol kłódki w wierszu przeglądarki.
Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL, dane, które nam Państwo przesyłają, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Mapy Google

Ta witryna stosuje interfejs Mapy Google API, aby móc przedstawić geograficzne informacje wizualnie. W przypadku korzystania z Map Google, dane dotyczące użycia funkcji map przez użytkownika są zbierane, przetwarzane i używane przez Google. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/intl/de-DE/policies/privacy/ Tutaj w centrum ochrony danych mogą Państwo zmienić osobiste ustawienia ochrony danych.

Czcionki Google Webfonts

Ta strona korzysta z tak zwanych czcionek Google Webfonts w celu przedstawienia treści pisemnych. Czcionki są udostępniane przez Google (https://www.google.com/webfonts/). Państwa przeglądarka ładuje odpowiednie czcionki w ustawieniach ciasteczek przeglądarki podczas uruchamiania naszej strony. Jest to konieczne w celu odpowiedniego przedstawienia pod względem optycznym naszych treści pisemnych przez Państwa przeglądarkę. Jeśli Państwa przeglądarka nie wspiera tej funkcji, użyte zostaną standardowe czcionki Państwa komputera.
Więcej informacji na temat Google Webfonts znajdą Państwo pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq?hl=de-DE&csw=1
Ogólne informacje na temat ochrony danych w przypadku korzystania z Google znajdą Państwo pod adresem https://www.google.com/intl/de-DE/policies/privacy/

Prawo dostępu do informacji, skasowania danych, wprowadzenia ograniczeń i blokad

Mogą Państwo zażądać informacji na temat tego, czy Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane. Prawo dostępu do informacji nie przysługuje w przypadku, gdy udzielenie pożądanych informacji złamałoby przepisy dotyczące poufności według § 83 niemieckiej Ustawy o poradnictwie podatkowym lub gdy z innych powodów informacje muszą pozostać poufne z powodu przeważającego uprawnionego interesu osoby trzeciej. Wyjątek może stanowić obowiązek udzielenia informacji w przypadku, gdy w szczególności przy uwzględnieniu groźby szkody Państwa interes przeważa nad interesem w zachowaniu poufności.
Prawo dostępu do informacji nie przysługuje również wtedy, gdy dane są zapisywane tylko z powodu obowiązku ich przechowywania ze względów prawnych bądź statutowych lub dla celów ochrony danych lub na potrzeby kontroli dotyczącej ochrony danych, oraz gdy udzielenie informacji wymagałoby nieproporcjonalnie dużego wysiłku i przetwarzanie danych dla innych celów jest wykluczone ze względu na pewne techniczne i organizacyjne działania.
W przypadku, gdy przysługuje Państwu prawo dostępu do informacji i Państwa dane osobowe są przetwarzane przez nas, mogą Państwo zażądać udzielenia następujących informacji:

 • Cele przetwarzania danych
 • Kategorie Państwa danych osobowych, które są przetwarzane
 • istnienie prawa do korekty lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa lub prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych
 • istnienie prawa do złożenia skargi dotyczącej ochrony danych w organie nadzorczym
 • w przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zgromadzone u Państwa jako osoby, której one dotyczą, dostępne informacje na temat pochodzenia danych
 • lub w przypadku przekazania do odbiorcy w państwach trzecich, o ile nie istnieje decyzja Komisji Europejskiej dotycząca odpowiedniości stopnia ochrony zgodnie z art. 45 ust. 3 rozporządzenia RODO, informacji na temat tego, jakie odpowiednie zabezpieczenia ochrony danych osobowych istnieją zgodnie z art. 46 ust. 2 rozporządzenia RODO

Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), chyba że przetwarzanie tych danych będzie konieczne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi, prawa do informacji lub do wypełnienia obowiązku prawnego lub do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym, przy czym spełniony będzie jeden z następujących warunków:

 • Dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w których były przetwarzane
 • Jedyną podstawą ich przetwarzania była udzielona przez Państwa zgoda
 • Zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które zostały przez nas upublicznione
 • Zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania nieupublicznionych przez nas danych osobowych i nie ma żadnej podstawy prawnej, na podstawie której dane te miałyby być przetwarzane
 • Państwa dane osobowe były przetwarzane bezprawnie
 • Usunięcie danych osobowych jest wymagane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy

Mogą Państwo żądać od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli spełniony jest którykolwiek z poniższych warunków:

 • Zakwestionowali Państwo prawdziwość posiadanych przez nas danych osobowych. W tym wypadku ograniczenie przetwarzania danych może być żądane do momentu zweryfikowania przez nas prawdziwości tych danych
 • Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest bezprawne, lecz zamiast żądania ich usunięcia, zażądali Państwo ograniczenia ich wykorzystywania
 • Państwa dane, które są Państwu potrzebne do ustalania, wykonywania lub obrony swoich praw, nie są już nam potrzebne w celu ich przetwarzania
 • Złożyli Państwo sprzeciw w trybie art. 21 ust. 1 RODO. Ograniczenie przetwarzania danych może być żądane, jeśli nie ma pewności, czy nasze uzasadnione powody ich przetwarzania są ważniejsze od podawanych przez Państwa powodów zaprzestania ich przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania danych oznacza, że dane osobowe przetwarzane są wyłącznie za zgodą użytkownika lub w celu ustalania, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny. Zanim zaprzestaniemy ograniczania przetwarzania Pańskich danych osobowych, mamy obowiązek Państwa o tym poinformować.

Przenoszenie danych

Mają Państwo prawo do przenoszenia danych, jeśli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody [art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO] lub umowy, której Państwo są stroną, i przetwarzanie to odbywa się metodami zautomatyzowanymi.
Prawo do przenoszenia danych obejmuje w tym wypadku następujące uprawnienia, pod warunkiem, że nie ma to wpływu na prawa i swobody innych osób: mogą Państwo żądać od nas, abyśmy przekazali Państwu dane osobowe, które Państwo podaliście, w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania przez komputer; mają Państwo prawo przekazać te dane innemu administratorowi danych bez przeszkód z naszej strony; Jeśli jest to technicznie możliwe, mogą Państwo żądać od nas przekazania Państwa danych osobowych bezpośrednio innemu administratorowi danych.

Sprzeciw

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się w trybie art. 6 ust. 1 zdania 1 lit. e) RODO (wykonanie zadania w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej) lub art. 6 ust. 1 zdania 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej), mają Państwo prawo w dowolnym momencie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Dotyczy to również profilowania w trybie art. 6 ust. 1 zdania 1 lit. e) lub f) RODO.
Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do zgłaszania sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będziemy mogli wykazać przekonujące i uzasadnione podstawy ich przetwarzania, które będą ważniejsze od Państwa interesu, praw i swobód, bądź przetwarzanie to będzie miało na celu ustalanie, wykonywanie lub obronę roszczeń prawnych.
Mogą Państwo w każdej chwili zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Dotyczy to również profilowania związanego ze wspomnianym marketingiem bezpośrednim. Po skorzystaniu przez Państwa z opisanego powyżej prawa do sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. Wspomniany sprzeciw mogą Państwo zgłosić telefonicznie, drogą mailową, ewentualnie faksem lub na adres pocztowy podany na początku niniejszej polityki prywatności.

Odwołanie zgody

Mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać udzieloną zgodę ze skutkiem przyszłym, Udzieloną zgodę mogą Państwo odwołać telefonicznie, drogą mailową, ewentualnie faksem lub na nasz adres pocztowy. Odwołanie zgody nie będzie miało żadnego wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do chwili otrzymania przez nas odwołania zgody. Po otrzymaniu powyższego odwołania zgody przetwarzanie danych, którego wyłączną podstawą była udzielona przez Państwa zgoda, zostanie zaprzestane.

Skargi

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do organu odpowiedzialnego za nadzór nad ochroną danych mającego w zasięgu swojego działania Państwa miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce, w którym doszło do zarzucanego złamania prawa.

Sprzeciw dotyczący otrzymywania e-maili reklamowych

Niniejszym wyraźnie sprzeciwiamy się wykorzystywaniu przez osoby trzecie danych kontaktowych do przesyłania reklam oraz materiałów informacyjnych, na które nie wyrażono wyraźnej zgody. Administratorzy stron zastrzegają sobie wyraźne prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niepożądanego przesyłania informacji reklamowych, na przykład poprzez wiadomości typu spam.

Status i aktualizacje niniejszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 r. Zastrzegamy sobie prawo do jej aktualizowania w dowolnej chwili w celu poprawy stopnia ochrony danych lub dostosowania jej do zmian w praktyce regulacyjnej lub sądowniczej.