Polski

Ochrona danych

Ochrona danych

Polityka prywatności

Nazwisko i dane kontaktowe administratora:

Katja Rothe

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej:

CIC Cochlear Implant Centrum Berlin-Brandenburg gGmbH
Werner Otto Haus
Paster-Behrens-Str. 81
12359 Berlin

tel. +49 (0) 30 60 97 16 0

Pełnomocnik do spraw ochrony danych osobowych:

Karsten Witt cic@dsb-email.de

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką prywatności.

Anonimowe gromadzenie danych

Mogą Państwo odwiedzać nasze strony internetowe bez podawania danych osobowych. Nie przechowujemy żadnych danych osobowych w związku z ich odwiedzaniem. W celu ulepszenia naszej oferty oceniamy tylko dane statystyczne, które nie pozwalają na identyfikację Państwa osoby.

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Podane nam dane osobowe (forma grzecznościowa, imię i nazwisko, adres e-mail, ulica/numer domu, kod pocztowy/miasto, adres dodatkowy, kraj związkowy) będą przetwarzane przez nas wyłącznie zgodnie z przepisami niemieckiej ustawy o ochronie danych. Gromadzimy dane osobowe (szczegółowe informacje dotyczące osobistych lub faktycznych okoliczności konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej) wyłącznie w zakresie udostępnionym przez Państwa.
Przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych odbywa się w celu wykonania i realizacji Państwa zamówienia oraz w celu przetworzenia Państwa zapytania. Po zakończeniu umowy wszystkie dane osobowe są najpierw przechowywane z uwzględnieniem okresów podatkowych i handlowych, a następnie usuwane po upływie terminu, o ile nie wyrazili Państwo zgody na ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.

Przekazywanie danych osobowych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody. Ten zapis nie dotyczy tylko naszych partnerów usługowych, których potrzebujemy do realizacji stosunku umownego. W takich przypadkach ściśle przestrzegamy wymagań art. 6 ust. 1 zdanie 1 RODO. W innych przypadkach dane osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim.
Należy podkreślić, że przekazywanie danych w Internecie (np. w komunikacji przez wiadomości e-mail) może być podatne na luki w bezpieczeństwie. Ochrona danych przed atakiem osób trzecich bez występowania luk bezpieczeństwa nie jest możliwa.

Pliki Cookie

Strony internetowe wykorzystują częściowo tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie szkodzą komputerowi i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i w Państwa przeglądarce.
Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane „sesyjne pliki cookie”. Zostaną one automatycznie usunięte po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym, dopóki ich Państwo nie usuną. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Państwa przeglądarkę przy następnej wizycie.
Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby otrzymywać informacje o wprowadzaniu plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, przyjmować pliki cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie je wykluczać, a także aktywować automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej strony internetowej.

Pliki dziennika serwera

Przy wywołaniu strony www.cic-berlin-brandenburg.de na serwer tej strony internetowej automatycznie wysyłane są dane za pomocą przeglądarki internetowej używanej przez odwiedzającego i są one zapisywane przez ograniczony czas w pliku protokołu (plik dziennika). Do czasu automatycznego usunięcia następujące dane są przechowywane bez dalszych informacji użytkownika:

 • Adres IP urządzenia odwiedzającego
 • Data i godzina uzyskania dostępu przez odwiedzającego
 • Nazwa i adres URL strony wywołanej przez odwiedzającego
 • Strona internetowa, z której odwiedzający uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. URL strony odsyłającej)
 • Przeglądarka i system operacyjny urządzenia końcowego odwiedzającego, jak również nazwa dostawcy dostępu, z którego korzysta odwiedzający

Przetwarzanie tych danych osobowych jest zgodne z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Operator tej strony internetowej ma uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w celu

 • szybkiego utworzenia połączenia ze stroną internetową,
 • umożliwienia przyjaznego dla użytkownika korzystania ze strony internetowej,
 • wykrywania i zapewniania bezpieczeństwa i stabilności systemów oraz
 • ułatwiania i usprawniania administrowania stroną internetową

Z pewnością przetwarzanie nie odbywa się w celu uzyskania wiedzy o osobie odwiedzającego stronę internetową.
Dane te nie mogą być przypisane do konkretnych osób. Nie dojdzie do połączenia tych danych z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do późniejszego sprawdzenia tych danych, jeśli dowiemy się o konkretnych poszlakach nielegalnego użycia.

Formularz kontaktowy

Jeśli chcą Państwo przesłać nam zapytanie przez formularz kontaktowy, Państwa dane podane w formularzu łącznie z podanymi tam danymi kontaktowymi zostaną zapisane w naszym systemie w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dodatkowych pytań. Tych danych bez Państwa zgody nie przekazujemy dalej.

Szyfrowanie SSL

Niniejsza strona internetowa używa szyfrowania SSL ze względów bezpieczeństwa i celem ochrony transmisji poufnych treści, takich jak, przykładowo, loginy i wiadomości e-mail wysyłane przez Państwa do nas jako operatora strony internetowej. Mogą Państwo rozpoznać zaszyfrowane połączenie na podstawie tego, że w wierszu adresu przeglądarki „http://” zmienia się na „https://” i pojawia się symbol kłódki w wierszu przeglądarki.
Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL, dane, które nam Państwo przesyłają, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Mapy Google

Ta witryna stosuje interfejs Mapy Google API, aby móc przedstawić geograficzne informacje wizualnie. W przypadku korzystania z Map Google, dane dotyczące użycia funkcji map przez użytkownika są zbierane, przetwarzane i używane przez Google. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/intl/de-DE/policies/privacy/ Tutaj w centrum ochrony danych mogą Państwo zmienić osobiste ustawienia ochrony danych.

Czcionki Google Webfonts

Ta strona korzysta z tak zwanych czcionek Google Webfonts w celu przedstawienia treści pisemnych. Czcionki są udostępniane przez Google (https://www.google.com/webfonts/). Państwa przeglądarka ładuje odpowiednie czcionki w ustawieniach ciasteczek przeglądarki podczas uruchamiania naszej strony. Jest to konieczne w celu odpowiedniego przedstawienia pod względem optycznym naszych treści pisemnych przez Państwa przeglądarkę. Jeśli Państwa przeglądarka nie wspiera tej funkcji, użyte zostaną standardowe czcionki Państwa komputera.
Więcej informacji na temat Google Webfonts znajdą Państwo pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq?hl=de-DE&csw=1
Ogólne informacje na temat ochrony danych w przypadku korzystania z Google znajdą Państwo pod adresem https://www.google.com/intl/de-DE/policies/privacy/

Prawo dostępu do informacji, skasowania danych, wprowadzenia ograniczeń i blokad

Mogą Państwo zażądać informacji na temat tego, czy Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane. Prawo dostępu do informacji nie przysługuje w przypadku, gdy udzielenie pożądanych informacji złamałoby przepisy dotyczące poufności według § 83 niemieckiej Ustawy o poradnictwie podatkowym lub gdy z innych powodów informacje muszą pozostać poufne z powodu przeważającego uprawnionego interesu osoby trzeciej. Wyjątek może stanowić obowiązek udzielenia informacji w przypadku, gdy w szczególności przy uwzględnieniu groźby szkody Państwa interes przeważa nad interesem w zachowaniu poufności.
Prawo dostępu do informacji nie przysługuje również wtedy, gdy dane są zapisywane tylko z powodu obowiązku ich przechowywania ze względów prawnych bądź statutowych lub dla celów ochrony danych lub na potrzeby kontroli dotyczącej ochrony danych, oraz gdy udzielenie informacji wymagałoby nieproporcjonalnie dużego wysiłku i przetwarzanie danych dla innych celów jest wykluczone ze względu na pewne techniczne i organizacyjne działania.
W przypadku, gdy przysługuje Państwu prawo dostępu do informacji i Państwa dane osobowe są przetwarzane przez nas, mogą Państwo zażądać udzielenia następujących informacji:

 • Cele przetwarzania danych
 • Kategorie Państwa danych osobowych, które są przetwarzane
 • istnienie prawa do korekty lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa lub prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych
 • istnienie prawa do złożenia skargi dotyczącej ochrony danych w organie nadzorczym
 • w przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zgromadzone u Państwa jako osoby, której one dotyczą, dostępne informacje na temat pochodzenia danych
 • lub w przypadku przekazania do odbiorcy w państwach trzecich, o ile nie istnieje decyzja Komisji Europejskiej dotycząca odpowiedniości stopnia ochrony zgodnie z art. 45 ust. 3 rozporządzenia RODO, informacji na temat tego, jakie odpowiednie zabezpieczenia ochrony danych osobowych istnieją zgodnie z art. 46 ust. 2 rozporządzenia RODO

Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), chyba że przetwarzanie tych danych będzie konieczne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi, prawa do informacji lub do wypełnienia obowiązku prawnego lub do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym, przy czym spełniony będzie jeden z następujących warunków:

 • Dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w których były przetwarzane
 • Jedyną podstawą ich przetwarzania była udzielona przez Państwa zgoda
 • Zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które zostały przez nas upublicznione
 • Zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania nieupublicznionych przez nas danych osobowych i nie ma żadnej podstawy prawnej, na podstawie której dane te miałyby być przetwarzane
 • Państwa dane osobowe były przetwarzane bezprawnie
 • Usunięcie danych osobowych jest wymagane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy

Mogą Państwo żądać od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli spełniony jest którykolwiek z poniższych warunków:

 • Zakwestionowali Państwo prawdziwość posiadanych przez nas danych osobowych. W tym wypadku ograniczenie przetwarzania danych może być żądane do momentu zweryfikowania przez nas prawdziwości tych danych
 • Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest bezprawne, lecz zamiast żądania ich usunięcia, zażądali Państwo ograniczenia ich wykorzystywania
 • Państwa dane, które są Państwu potrzebne do ustalania, wykonywania lub obrony swoich praw, nie są już nam potrzebne w celu ich przetwarzania
 • Złożyli Państwo sprzeciw w trybie art. 21 ust. 1 RODO. Ograniczenie przetwarzania danych może być żądane, jeśli nie ma pewności, czy nasze uzasadnione powody ich przetwarzania są ważniejsze od podawanych przez Państwa powodów zaprzestania ich przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania danych oznacza, że dane osobowe przetwarzane są wyłącznie za zgodą użytkownika lub w celu ustalania, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny. Zanim zaprzestaniemy ograniczania przetwarzania Pańskich danych osobowych, mamy obowiązek Państwa o tym poinformować.

Przenoszenie danych

Mają Państwo prawo do przenoszenia danych, jeśli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody [art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO] lub umowy, której Państwo są stroną, i przetwarzanie to odbywa się metodami zautomatyzowanymi.
Prawo do przenoszenia danych obejmuje w tym wypadku następujące uprawnienia, pod warunkiem, że nie ma to wpływu na prawa i swobody innych osób: mogą Państwo żądać od nas, abyśmy przekazali Państwu dane osobowe, które Państwo podaliście, w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania przez komputer; mają Państwo prawo przekazać te dane innemu administratorowi danych bez przeszkód z naszej strony; Jeśli jest to technicznie możliwe, mogą Państwo żądać od nas przekazania Państwa danych osobowych bezpośrednio innemu administratorowi danych.

Sprzeciw

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się w trybie art. 6 ust. 1 zdania 1 lit. e) RODO (wykonanie zadania w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej) lub art. 6 ust. 1 zdania 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej), mają Państwo prawo w dowolnym momencie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Dotyczy to również profilowania w trybie art. 6 ust. 1 zdania 1 lit. e) lub f) RODO.
Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do zgłaszania sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będziemy mogli wykazać przekonujące i uzasadnione podstawy ich przetwarzania, które będą ważniejsze od Państwa interesu, praw i swobód, bądź przetwarzanie to będzie miało na celu ustalanie, wykonywanie lub obronę roszczeń prawnych.
Mogą Państwo w każdej chwili zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Dotyczy to również profilowania związanego ze wspomnianym marketingiem bezpośrednim. Po skorzystaniu przez Państwa z opisanego powyżej prawa do sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. Wspomniany sprzeciw mogą Państwo zgłosić telefonicznie, drogą mailową, ewentualnie faksem lub na adres pocztowy podany na początku niniejszej polityki prywatności.

Odwołanie zgody

Mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać udzieloną zgodę ze skutkiem przyszłym, Udzieloną zgodę mogą Państwo odwołać telefonicznie, drogą mailową, ewentualnie faksem lub na nasz adres pocztowy. Odwołanie zgody nie będzie miało żadnego wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do chwili otrzymania przez nas odwołania zgody. Po otrzymaniu powyższego odwołania zgody przetwarzanie danych, którego wyłączną podstawą była udzielona przez Państwa zgoda, zostanie zaprzestane.

Skargi

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do organu odpowiedzialnego za nadzór nad ochroną danych mającego w zasięgu swojego działania Państwa miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce, w którym doszło do zarzucanego złamania prawa.

Sprzeciw dotyczący otrzymywania e-maili reklamowych

Niniejszym wyraźnie sprzeciwiamy się wykorzystywaniu przez osoby trzecie danych kontaktowych do przesyłania reklam oraz materiałów informacyjnych, na które nie wyrażono wyraźnej zgody. Administratorzy stron zastrzegają sobie wyraźne prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niepożądanego przesyłania informacji reklamowych, na przykład poprzez wiadomości typu spam.

Status i aktualizacje niniejszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 r. Zastrzegamy sobie prawo do jej aktualizowania w dowolnej chwili w celu poprawy stopnia ochrony danych lub dostosowania jej do zmian w praktyce regulacyjnej lub sądowniczej.

2018-09-11T10:48:59+01:00

Historia implantu ślimakowego (CI)

Historia implantu ślimakowego (CI)

Przegląd historyczny — opracowanie i rozpowszechnienie implantu ślimakowego

Pierwsze próby elektrycznej stymulacji narządu słuchu podejmowano o wiele wcześniej, niż się powszechnie sądzi.
Włoski fizyk, Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Graf von Volta (1745-1827) podczas badań przeprowadzanych na samym sobie już w 1790 roku dokonał elektrycznej stymulacji narządu słuchu.
Odgłos, jaki wówczas usłyszał wewnątrz swojej głowy porównał do odgłosu gotującej się wody.
Elektrody po raz pierwszy wszczepili w 1957 roku francuski fizyk Djourno i francuski otolog Eyries.
Umieścili oni elektrody w nerwie słuchowym u pacjenta z całkowitą głuchotą.
Od 1968 roku w Stanach Zjednoczonych oraz kilka lat później w Australii wszczepiane są zarówno jednokanałowe, jak również — z powodu niezadowalających wyników — wielokanałowe układy elektrod.
Pierwsze operacje wszczepienia implantów ślimakowych w Europie miały miejsce w latach 70-tych we Francji (1973), w Wiedniu (1975), w Düren (Niemcy) (1979), w Hanowerze (1984) i w Berlinie (Charite) (1985).
Do 1984 roku w Australii, Stanach Zjednoczonych i Europie dokonano wszczepienia implantów ślimakowych u 400 dorosłych, przeważnie z głuchotą postlingwalną.
Do 1987 roku na całym świecie operacje tego typu wykonano u około 600-700 osób.
Według danych organizacji European Association of Cochlear Implant Users (EURO-CIU) w całej Europie wykonano operacje wszczepienia implantu ślimakowego u ponad 150 tysięcy osób z upośledzeniem słuchu.
Liczba takich osób na całym świecie wynosi prawie 400 tysięcy. Około 40% z nich stanowią dzieci.
W Niemczech żyje obecnie około 40 tysięcy osób z wszczepionym implantem ślimakowym. Liczba wykonywanych rocznie operacji dochodzi do 3 tysięcy.

Źródło: Ola S, Zichner S (1996): Problemy psychospołeczne w rehabilitacji osób z głuchotą postlingwalną po wszczepieniu implantu ślimakowego — wybrane aspekty komunikacyjne i pytania dotyczące samopomocy, praca magisterska, Berlin 1996, 52, www.schnecke-online.de
Kolejne strony
2018-11-28T10:46:28+01:00

Impressum

Impressum

Informacje wymagane zgodnie z § 5 TMG:

Adres

CIC Cochlear Implant Centrum Berlin-Brandenburg gGmbH

Werner Otto Haus
Paster-Behrens-Str. 81
12359 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 60 97 16 0
Telefaks: +49 (0) 30 60 97 16 22
E-Mail: E-Mail

Wpis do rejestru

Sąd Rejestrowy: Berlin, Amtsgericht Charlottenburg
Numer rejestru: 156718 B

Osoba odpowiedzialna za treści zgodnie z wymogami § 55 ust. 2 umowy państwowej ws. stacji telewizyjnych RStV

Katja Rothe

Projekt i realizacja

lab.orange GmbH | Berlin Tempelhof | 
www.lab-orange.de

Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności

Pomimo dokładnej kontroli treści nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte na powiązanych stronach zewnętrznych. Za treści umieszczane na powiązanych stronach odpowiedzialni są wyłącznie ich administratorzy.

Odpowiedzialność za treści

Treści zamieszczane na naszych stronach internetowych są tworzone z dużą starannością.
Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za ich zgodność z prawdą, kompletność ani aktualność.
Jako usługodawca zgodnie z § 7 ust.1 TMG [ustawy o elektronicznych usługach informacyjnych i komunikacyjnych] jesteśmy odpowiedzialni za umieszczane przez nas na tych stronach własne treści zgodnie z ogólnymi przepisami ustawowymi.
Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG [ustawy o elektronicznych usługach informacyjnych i komunikacyjnych] jako usługodawca nie jesteśmy jednak zobowiązani do nadzorowania przesyłanych lub zapisanych informacji od osób trzecich ani do ich sprawdzania w przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na jakąkolwiek nielegalną działalność.
Upoważnienie do usunięcia lub zablokowania możliwości korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami ustawowymi pozostaje nienaruszone przez powyższy przepis.
Poniesienie związanej z tym odpowiedzialności jest jednak możliwe dopiero od momentu rozpoznania konkretnego naruszenia przepisów prawa.
Po otrzymaniu zgłoszenia takich naruszeń prawa niezwłocznie usuniemy treści tego rodzaju.

Odpowiedzialność za linki

W naszej ofercie zawarte są linki do zewnętrznych stron prowadzonych przez osoby trzecie, na których treść nie mamy żadnego wpływu.
Z tego powodu nie jesteśmy w stanie w żaden sposób nadzorować zamieszczanych na nich treści.
Za treści zamieszczane na takich stronach odpowiedzialny jest dostawca lub administrator danej strony.
Powiązane strony w momencie zamieszczenia odsyłaczy zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń przepisów prawa.
W momencie zamieszczenia odsyłaczy nie wykryto na tych stronach treści niezgodnych z prawem.
Stała kontrola treści powiązanych stron nie jest możliwa do wykonania bez konkretnego wskazania naruszenia przepisów prawa.
Po otrzymaniu zgłoszenia takich naruszeń niezwłocznie usuniemy takie linki.

Prawo autorskie

Treści i prace zamieszczane na tych stronach przez ich administratorów podlegają przepisom niemieckiego prawa autorskiego.
Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i jakiekolwiek wykorzystywanie tych prac wykraczające poza granice dozwolone przepisami prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody ich autora lub twórcy.
Pobieranie i kopiowanie zawartości niniejszej strony jest dozwolone jedynie do użytku prywatnego, niekomercyjnego.
O ile treści na niniejszej stronie nie zostały stworzone przez administratora, przestrzegane są przepisy prawa autorskiego osób trzecich.
Jako treści tego rodzaju zostaną oznakowane w szczególności treści zamieszczane przez osoby trzecie.
Jeśli mimo to zauważyli Państwo przypadek naruszenia przepisów prawa autorskiego, prosimy o odpowiednie powiadomienie.
Po otrzymaniu zgłoszenia takich naruszeń niezwłocznie usuniemy tego rodzaju treści.

Ochrona danych

Korzystanie z naszej strony internetowej z reguły jest możliwe bez konieczności podawania danych osobowych.
Jeśli jednak na naszej stronie gromadzimy dane osobowe (na przykład imiona i nazwiska, adresy lub adresy e-mail), o ile jest to możliwe, następuje to zawsze dobrowolnie.
Te dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
Należy podkreślić, że przekazywanie danych w Internecie (np. w komunikacji przez wiadomości e-mail) może być podatne na luki w bezpieczeństwie.
Ochrona danych przed atakiem osób trzecich bez występowania luk bezpieczeństwa nie jest możliwa.
Niniejszym wyraźnie sprzeciwiamy się wykorzystywaniu przez osoby trzecie danych kontaktowych udostępnionych w ramach obowiązku udzielenia takich informacji w stopce do przesyłania reklam oraz materiałów informacyjnych, na które nie wyrażono wyraźnej zgody.
Administratorzy stron zastrzegają sobie wyraźne prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niepożądanego przesyłania informacji reklamowych, na przykład poprzez wiadomości typu spam.

Formularz kontaktowy

Jeśli chcą Państwo przesłać nam zapytanie przez formularz kontaktowy, Państwa dane podane w formularzu łącznie z podanymi tam danymi kontaktowymi zostaną zapisane w naszym systemie w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dodatkowych pytań.
Tych danych bez Państwa zgody nie przekazujemy dalej.

Sprzeciw dotyczący otrzymywania e-maili reklamowych

Niniejszym wyraźnie sprzeciwiamy się wykorzystywaniu przez osoby trzecie danych kontaktowych do przesyłania reklam oraz materiałów informacyjnych, na które nie wyrażono wyraźnej zgody.
Administratorzy stron zastrzegają sobie wyraźne prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niepożądanego przesyłania informacji reklamowych, na przykład poprzez wiadomości typu spam.

2018-06-07T07:48:40+01:00

Nasi partnerzy

Nasi partnerzy

rothe + partner
Doradztwo i zarządzanie jakością
w obszarze opieki zdrowotnej

Katja Rothe
Kohlhasenbrücker Str. 14
14109 Berlin

Telefon +49 (0) 30 80 48 25 10
Telefaks +49 (0) 30 80 48 25 77
Mobil 0173 208 96 98
Web: www.rothepartner.de

rothe Management and Consulting GmbH

Katja Rothe
Michael Rothe
Chausseestraße 14
14109 Berlin

Telefon +49 (0) 30 80 58 87 74
Telefaks: www.rothe-management.de

Ośrodki rehabilitacyjne/kliniki

Vivantes Klinikum in Friedrichshain
Web: www.vivantes.de

Charité Campus Virchow
Web: www.charite.de

Helios Klinikum Berlin-Buch
Web: www.helios-kliniken.de

Sankt Gertrauden-Krankenhaus
Web: www.sankt-gertrauden.de

Stowarzyszenia CI i doradztwo

BBCIG stow. zarej. Berlin-Brandenburgische Cochlear Implant Gesellschaft

Stowarzyszenie charytatywne zrzeszające dorosłych korzystających z implantów ślimakowych oraz rodziców dzieci z upośledzeniem słuchu z wszczepionymi implantami ślimakowymi. Organ finansujący Cochlear Implant Centrums Berlin-Brandenburg.

Web: www.bbcig.de

Deutscher Schwerhörigenbund stow. zarej. (DSB)

Jedna z największych i równocześnie najstarszych organizacji opartych na zasadzie samopomocy dla osób dotkniętych niepełnosprawnością w Republice Federalnej Niemiec. Pierwsze lokalne stowarzyszenie zostało założone w 1901 roku przez baronową Margarethe von Witzleben w Berlinie.
DSB występuje w charakterze działającej na terenie całych Niemiec organizacji opartej na zasadzie samopomocy chroniącej interesy osób niedosłyszących i niesłyszących w społecznych, medycznych, technicznych i prawnych.

Web: www.schwerhoerigen-netz.de

ACIR Working Community Cochlear Implant (Re)Habilitation stow. zarej.
Należą do niego kierownicy terapeutyczni wiodących ośrodków rehabilitacyjnych dla dzieci z wszczepionym implantem ślimakowym, młodzieży i dorosłych pochodzących z Niemiec. Konsorcjum dba o ścisłą współpracę w ramach pokrewnych dziedzin, takich jak pedagogika, medycyna, audiologia, jak również psychologia, aby stale dotrzymywać kroku najnowszym osiągnięciom.
Regularne spotkania członków konsorcjum służą również wymianie doświadczeń ze specjalistycznych dziedzin, a także szczegółowej dyskusji poruszającej aktualne kwestie terapii pooperacyjnej, jak również uczestnictwa w życiu społecznym, integracji szkolnej i zawodowej pacjentów z wszczepionym implantem ślimakowym.

Web: www.acir.de

Poradnia dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem słuchu

Urząd okręgowy Friedrichshain-Kreuzberg

Poradnia jest właściwa dla wszystkich okręgów. Wczesne wykrywanie zaburzeń słuchu i problemów w rozwoju mowy.
Udzielanie wczesnego wsparcia — medycznego, społecznego, psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego. Porady i wsparcie dla rodziców przez cały okres rozwoju dziecka, od 1. do 18. roku życia.
Orzeczenie i rekomendacja uzyskana od lekarza specjalisty po ustaleniu terminu.
Bezpłatne porady i diagnostyka bez konieczności korzystania z elektronicznej karty kasy ubezpieczenia zdrowotnego.
Nie dotyczy osób starszych!

Web: www.berlin.de

Producenci implantów CI

Cochlear GmbH
Web: www.cochlear.com

Med-El
Web: www.medel.com

Clarion GmbH (Advanced Bionics)
Web: www.advancedbionics.com

Dodatkowe informacje o implantach CI

Czasopismo poświęcone implantom CI pod tytułem SCHNECKE

Ślimak – życie z implantem CI i aparatem słuchowym “Schnecke” (ślimak) to znane od 18 lat czasopismo fachowe poświęcone zagadnieniom implantów ślimakowych, niedosłuchu, głuchoty, szumów usznych, aparatów słuchowych i pomocy słuchowych w europejskim obszarze niemieckojęzycznym.

Web: www.schnecke-online.de

2018-12-25T15:02:28+01:00

Mapa dojazdu do CIC

Mapa dojazdu do CIC

Samochodem:

Możesz skorzystać z zewnętrznego serwisu firmy Falk, aby obliczyć trasę dojazdu. Wpisz swój adres w pola formularza i kliknij przycisk “Route berechnen” (oblicz trasę). Aplikacja otwiera się w nowym oknie. Serwis ten jest dostępny niestety tylko w języku niemieckim!

Mapa dojazdu do CIC

Publicznymi środkami transportu:

Skorzystaj z Mapy dojazdu BVG, aby zaplanować dojazd do naszego ośrodka.

2017-09-07T10:54:06+01:00

KONTAKT

Kontakt

CIC Berlin-Brandenburg
Werner-Otto-Haus

Paster-Behrens-Str. 81
12359 Berlin
Phone +49 (0) 30 60 97 16 0
Fax +49 (0) 30 60 97 16 22

Poradnia dla osób z wadami słuchu

Berlin – Neukölln
Paster-Behrens-Str. 81
12359 Berlin
Phone +49 (0) 30 60 97 25 00
Fax +49 (0) 30 60 97 25 01

Berlin – Friedrichshain
Koppenstr. 38/40
10234 Berlin
Phone +49 (0) 30 90 29 82 824
Fax +49 (0) 30 90 29 82 060

BBCIG e. V.

Paster-Behrens-Str. 81
12359 Berlin
Phone +49 (0) 30 60 97 16 11
Fax +49 (0) 30 60 97 16 22

Lageplan CIC

Prosimy o całkowicie swobodne korzystanie z naszego formularza kontaktowego

Lub o wysłanie do nas wiadomości e-mail na adres: Utwórz wiadomość e-mail

  Prosimy o dokonanie wyboru spośród następujących zakresów tematycznych::

  Państwa wiadomość:

  captcha

  2021-11-13T16:09:30+01:00

  Podmiot odpowiedzialny

  Podmiot odpowiedzialny

  Podmiotem odpowiedzialnym za nasze centrum CIC jest stowarzyszenie użyteczności publicznej ds. implantów ślimakowych Berlin-Brandenburg (Berlin-Brandenburgische Cochlear Implant Gesellschaft e.V.). Stowarzyszenie to wspiera ludzi z wadą słuchu, szczególnie zaimplantowanych pacjentów lub planujących wszczepienie implantu ślimakowego CI. Zaimplantowane dzieci i ich rodzice oraz dorośli pacjenci z implantami CI zorganizowali się w grupach samopomocowych pod auspicjami naszego stowarzyszenia. Zainteresowani mogą się tu spotykać, wymieniać informacjami i mile spędzać czas.

  CIC gGmbH
  Cochlear Implant Centrum
  Werner Otto Haus
  Paster-Behrens-Straße 81
  12359 Berlin

  BBCIG e.V.

  Kolejne strony
  2017-04-19T11:34:46+01:00

  CIC – gościnny dom

  CIC – gościnny dom

  Pobyt w naszym ośrodku ma sprawiać radość odwiedzającym. Do dyspozycji jest 11 nowocześnie wyposażonych gabinetów audiologicznych i terapeutycznych. Przytulnie urządzone pomieszczenia wielofunkcyjne są przeznaczone do ćwiczeń rytmiczno-muzycznych i terapii grupowej dzieci oraz służą jednocześnie dorosłym do przeprowadzania konsultacji, warsztatów szkoleniowych, spotkań rodziców itp.

  Uczynimy wszystko, aby Twoje dziecko czuło się u nas dobrze. Przyczynia się do tego oczywiście przyjazne dzieciom wyposażenie pomieszczeń, ale jeszcze bardziej sposób komunikowania z Tobą i Twoim dzieckiem w trakcie procedur diagnostycznych i terapeutycznych.

  Kolejne strony
  2017-08-14T07:35:20+01:00

  O NAS

  O nas

  Rodzice dzieci z wadą słuchu mają od kilku lat ogromne szczęście, że ich dzieci mogą słyszeć i – przy wsparciu terapeutów – uczyć się mówienia. Ten prawdziwy cud zdarzył się za sprawą implantu ślimakowego CI (ang. cochlear implant) – elektronicznego aparatu słuchowego wszczepianego operacyjnie do ucha wewnętrznego. O powodzeniu implantacji decyduje indywidualna kompleksowa rehabilitacja pooperacyjna z zaangażowaniem rodziny.

  Od czerwca 2000 r. istnieje nasza placówka o nazwie Cochlear Implant Centrum Berlin-Brandenburg, mieszcząca się w budynku Werner Otto Haus, w którym prowadzimy rehabilitację operowanych dzieci.

  Przez przynajmniej 2 lata po operacji oferujemy dzieciom i młodzieży zaimplantowanej jednostronnie lub obustronnie opiekę terapeutyczną i pedaudiologiczną. Ale to nie wszystko: centrum CIC wspiera Cię we wszystkich kwestiach związanych z implantami ślimakowymi CI.

  Oto krótka historia naszego ośrodka:

  Nasze powstanie zawdzięczamy przede wszystkim wieloletniemu zaangażowaniu rodziców dzieci z wadą słuchu i dorosłych użytkowników implantów CI, którzy wcielili w życie pomysł utworzenia centrum rehabilitacji w niemieckim kraju związkowym Berlin-Brandenburg.
  Centrum CIC powstało jako wynik bezprzykładnej współpracy stowarzyszenia użyteczności publicznej ds. implantów ślimakowych Berlin-Brandenburg, sektora publicznego, kas chorych i spółki zarządzania klinikami MEDIAN.
  Wielkiego wsparcia udzielił też przedsiębiorca z Hamburga, Werner Otto, który już od ponad 40 lat angażuje się na rzecz wczesnego diagnozowania i terapii dzieci niepełnosprawnych. Jego imię nosi nasze centrum.
  Podmiotem odpowiedzialnym jest stowarzyszenie użyteczności publicznej: BBCIG e.V.

  Kolejne strony
  2017-04-19T11:40:13+01:00
  Nach oben